Ducks around the world

Jorge Arias atop Luboten Peak, Kosovo, holding Oregon flag.